Start Tjänster Om företaget Kontakta Länkar

Byggkontroll I Syd AB
Industrigatan 66
291 36 Kristianstad

044-77 77 077 (tfn)
044-77 77 087 (fax)
0705-57 99 88 (mobil)

info@byggkontrollisyd.seByggnadsskador är ett vitt begrepp som kan definieras på många sätt. Symptomena kan vara allt från sprickbildningar på ytskikt till missfärgningar och avvikande lukt. Skadeutredningens syfte är att fastställa orsak och omfattning av skadan. Den utmynnar oftast i ett åtgärdsförslag, som ger kunden ett friskare och sundare hus!

Tillvägagångssätt
Utredningen omfattar noggrann genomgång av tillgängliga fakta, fuktmätningar och eventuell provtagning för laboratorieanalys. Företaget har stor erfarenhet av byggnader och riskkonstruktioner. Det gäller att se olika samband och helheten för att ställa rätt diagnos. Resultatet av dessa diagnoser blir ett utförligt och pedagogiskt utlåtande från oss.

Fuktmätningar
Vid kritiska konstruktioner görs fuktmätningar där mätresultaten visar om byggnadsmaterialet har hög fuktighet och risk för skador (mögel, röta) föreligger. Med fuktutrustningen kan vi av resultaten utläsa om värdena ligger över eller under gränsvärden för mögeltillväxt och rötskador.


Mikrobiologisk analys
Material som är angripet på olika sätt, såsom missfärgningar och avvikande lukt samt material med misstanke om skada utgör prover för analys. Proverna packas och skickas till Botaniska Institutionen vid Göteborgs Universitet för analys. Ett provsvar tar i genomsnitt en till två veckor.

Fakta om fukt-, mögel- och rötsvamp

Några olika orsaker till fuktskador och dålig lukt:
- Bristande allmänventilation i bostaden
- Emissioner från byggnadsmaterial
- Olämpliga byggnadskonstruktioner (s k riskkonstruktioner)
- Felaktiga materialval
- Hög fuktighet
- Byggslarv och bristande kunskap


Mögelsvamp
Det finns en rad förutsättningar som skall uppfyllas för möjlig mögeltillväxt. Dessa är:
- Svampsporer
- Lämplig temperatur
- Näring (organiskt material)
- Syre
- Fukt

Mögelsvampar kan ge ifrån sig en frän lukt och bildar vanligtvis stora mängder sporer som kan orsaka allergier och allergiska reaktioner.


Rötsvamp (brunröta, vitröta och "soft rot")
Förutsättningarna för tillväxten av rötsvamp är densamma som för mögelsvamp, men kräver normalt sätt betydligt högre fuktinnehåll. Angrepp av rötsvamp orsakar hållfasthetsförsämring hos trävirket. Nedbrytningen av trävirket sker periodvis i takt med tillgång av fukt.


Detta är enbart en kort översiktlig presentation av skadeutredningar, men önskas mer information är Ni välkomna att ta kontakt med oss, via e-mail eller telefon.

© Copyright 2007 Byggkontroll i Syd AB
info@byggkontrollisyd.se