Start Tjänster Om företaget Kontakta Länkar

Byggkontroll I Syd AB
Industrigatan 66
291 36 Kristianstad

044-77 77 077 (tfn)
044-77 77 087 (fax)
0705-57 99 88 (mobil)

info@byggkontrollisyd.seVid förvärvande av fastigheter, oavsett om det gäller fritidshus, villa eller en större fastighet så är det köparens plikt att förvissa sig om fastighetens skick. Denna "plikt" redovisas i Jordabalken.

Jordabalken kap 4 § 19:

* köparen är skyldig att noggrant undersöka fastighetens skick m.m - sk undersökningsplikt.
* säljaren är skyldig att lämna upplysningar om fastigheten - s k upplysningsplikt.
* som köpare har man inte rätt att göra säljaren ansvarig för sådana fel som kunde ha upptäckts vid noggrann undersökning.

Som köpare har man ett stort ansvar för att undersöka de delar av fastigheten som är åtkomliga. Köparen skall alltså undersöka allt som är möjligt, utan att göra förstörande ingrepp i fastigheten och utav detta dra slutsatser på noterade eller misstänkta fel/skador/brister.

Om köparen avstår från en undersökning eller "missar felaktigheter" har köparen inte rätt att efter köpet göra säljaren ansvarig för sådana fel. Sådana fel/brister kan därför inte åberopas som s k "dolda fel", vilket säljaren är ansvarig för under en 10-års period.

För den normala fastighetsköparen, som oftast är en "lekman", är det därför både lämpligt och befogat med en sakkunnig besiktningsman. Byggnadsingenjör Magnus Svensson har genomgått utbildningar för att genomföra överlåtelsebesiktningar och är godkänd av SBR- Svenska Byggingenjörers Riksförbund. Detta innebär att man har en speciell kompetens vad gäller byggteknik, riskkonstruktioner, metodik och juridik.

Byggnadsingenjör Magnus Svensson är certifierad besiktningsman och utför besiktningar oberoende av mäklare, banker, försäkringsbolag och ger en opartisk byggnadsteknisk bedömning av fastighetens skick.

Certifieringen är utförd av certifieringsorganet SITAC (Swedish Institute for Technical Approval in Construction).

Läs mer om överlåtelsebesiktning
© Copyright 2007 Byggkontroll i Syd AB
info@byggkontrollisyd.se